signtotaal.nl
Home Contactgegevens van signtotaal.nl Print deze pagina.
                   Home Disclaimer
 Home
   
 Signleveranciers
 Signapparatuur
 Zeefdrukleveranciers
 Zeefdrukapparatuur  
   
 Branche organisaties
 Vakbladen
   
 Nieuws
 Agenda
   
 Opleidingen
 Vacatures
   
 Over signtotaal.nl
 Contact
 Adverteren op  signtotaal.nl?
Disclaimer:

Dit is de privacy verklaring en de disclaimer behorende bij de website www.signtotaal.nl van 2B Media.

PRIVACYVERKLARING Signtotaal.nl (2B Media)
Gegevens privacy is van groot belang voor Signtotaal.nl (2B Media) en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.
We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Signtotaal.nl (2B Media), gevestigd aan de Palamedesstraat 3, 2612XP te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Signtotaal.nl (2B Media)
Palamedesstraat 3, 2612XP Delft
06 43 99 26 99
info@signtotaal.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Signtotaal.nl (2B Media) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@signtotaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Signtotaal.nl (2B Media) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Signtotaal.nl (2B Media) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- Signtotaal.nl (2B Media) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Signtotaal.nl (2B Media) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Signtotaal.nl (2B Media)) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Signtotaal.nl (2B Media) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
- Adresgegevens: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
- Telefoonnummer: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
- E-mailadres: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;


Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Signtotaal.nl (2B Media). We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Signtotaal.nl (2B Media) voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.


Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Signtotaal.nl (2B Media) verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Signtotaal.nl (2B Media) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Signtotaal.nl (2B Media) die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.


Recht op portabiliteit:
Wanneer Signtotaal.nl (2B Media) uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Signtotaal.nl (2B Media) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Signtotaal.nl (2B Media) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik door ons van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden
Hieronder een overzicht:
" Cookies: Google Analytics
Functie: Analytische cookies die websitebezoek meet
Naam: _utma _utma, _utmb, _utmc en _utmz.
Bewaartijd:
De _utma cookie kent een opslagtijd van 2 jaar.
De _umtb cookie wordt gedurende 2 dagen opgeslagen.
De _utmc cookie verloopt na het beëindigen van de sessie.
Voor de _umtz cookie gebeurt dat na een half jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Signtotaal.nl (2B Media) en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@signtotaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Signtotaal.nl (2B Media) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Signtotaal.nl (2B Media) te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
* Als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Signtotaal.nl (2B Media), beperkt Signtotaal.nl (2B Media) elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* Indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Signtotaal.nl (2B Media) elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* Als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
* Als Signtotaal.nl (2B Media) de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.


Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Signtotaal.nl (2B Media) verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
* U hebt een lopende zaak met Signtotaal.nl (2B Media)
* U hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* U hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Signtotaal.nl (2B Media), ongeacht de betalingswijze
* U wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* Uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* Indien u een aankoop hebt gedaan of een dienst heeft afgenomen, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Signtotaal.nl (2B Media) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@signtotaal.nl


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom bieden we een toegewijde service waarmee wij uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze altijd bereiken via info@signtotaal.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Signtotaal.nl (2B Media) uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Delft, 24 mei 2018



Overige juridische informatie
Signtotaal.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Signtotaal.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en diensten op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Signtotaal.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Signtotaal.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Signtotaal.nl.

Disclaimer - Faq - Contact - Sitemap